Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro společnost ToBeFound s.r.o., IČO: 08377944, Adresa: Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, Spisová značka: C 317963 vedená u Městského soudu v Praze.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

I. Obecná ustanovení:

 1. Společnost ToBeFound s.r.o. (dále jen "Dodavatel") poskytuje svým zákazníkům profesionální služby spočívající zejména ve tvorbě webových stránek a online internetových prezentací, tvorbě internetových obchodů (e-shopů), správě PPC reklamy, správě sociálních sítí, správě online katalogů firem, marketingových službách a dalších (dále jen "Služby").
 2. Dodavatel v souvislosti s poskytováním Služeb zpracovává osobní údaje zákazníků - fyzických osob a zákazníků - právnických osob v rozsahu osobních údajů fyzických osob, které za právnickou osobu jednají, jsou právnickou osobou odkazovány nebo jinak poskytují Dodavateli své osobní údaje v souvislosti s činností pro právnickou osobu. Dodavatel zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu, pro účely a po dobu stanovenou v tomto souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů je podmínkou vzniku a trvání smluvního vztahu se zákazníkem.
 3. Osobními údaji ("osobní údaje") se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Zpracováním osobních údajů (dále jen "zpracování") se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která se provádí pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

II. Rozsah zpracování údajů

 1. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem služeb a jeho dalšími smluvními zpracovateli:
 • identifikační údaje: adresa, titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa.
 • údaje v souvislosti s výkonem činností pro zákazníka - právnickou osobu: adresa, titul, jméno, příjmení, pracovní pozice.
 • pokud je zákazník zastoupen, identifikační údaje zástupce: adresa, titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa.
 • elektronické a kontaktní údaje zákazníka/zástupce: e-mailová adresa, telefonní kontakt (telefon, mobilní telefon).
 • osobní údaje související se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, název finanční instituce, kód banky.
 • v případě tvorby webových stránek: veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem dodavateli za účelem vytvoření obsahu webových stránek, zejména adresa, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, dosažené vzdělání, věk, pohlaví, osobní stav, adresa,
  název společnosti, logo společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, spisová značka, sídlo společnosti, fotografický záznam, videozáznam, zvukový záznam, lokalizační údaje atd.
 • v případě vytváření internetových obchodů (e-shopů): adresa, jméno, příjmení, bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt.
 • v případě správy sociální sítě: veškeré osobní údaje zákazníka dostupné na sociální síti, jejíž správa je požadována, zejména adresa, jméno, příjmení, datum narození, umístění
  datum narození, dosažené vzdělání, věk, pohlaví, osobní stav, telefonní číslo, e-mailová adresa, fotografický záznam, videozáznam, zvukový záznam, lokalizační údaje atd.
 • v případě správy online katalogů společností: jména, příjmení statutárních orgánů nebo jiných osob jednajících jménem nebo za společnost, kontaktní údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefonní kontakt (telefon, mobilní telefon), fax, datová schránka fyzické osoby, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, logo společnosti, základní popis společnosti, fotodokumentace, Skype, Facebook, Twitter a další odkazy na sociální sítě.
 • a další osobní údaje, které zákazník poskytne dodavateli na základě smluvního vztahu.
 1. Zákazník prohlašuje, že výše uvedený rozsah osobních údajů zpracovávaných dodavatelem považuje za přiměřený a nezbytný pro poskytování služeb dodavatele.
 2. Zákazník výslovně prohlašuje, že dává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů bezplatně a svobodně.
 3. Zákazník bere na vědomí, že jím udělený souhlas se vztahuje na zpracování jeho osobních údajů a pro takové účely, které nejsou plněním zákonných nebo smluvních povinností dodavatele nebo nevyplývají z jiných důvodů zpracování osobních údajů uvedených v článku 6 nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Souhlas Objednatele se nevyžaduje pro zpracování osobních údajů při plnění zákonných či smluvních povinností Dodavatele nebo z jiných důvodů zpracování uvedených v Nařízení.
 4. Zákazník může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to stejným způsobem, jakým byl souhlas udělen. Pokud byl souhlas udělen písemně, musí být odvolán rovněž písemně, a to buď zasláním odvolání souhlasu na adresu sídla dodavatele uvedenou v článku I. odst. 1 (pokud byl souhlas udělen v listinné podobě), nebo zasláním na e-mailovou adresu: hello@tobefound.io (pokud byl souhlas udělen v elektronické podobě, prostřednictvím webových stránek dodavatele nebo internetového obchodu). Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 5. V případě odvolání souhlasu u osobních údajů, které nejsou nezbytné pro poskytování služeb dodavatele, dodavatel ukončí zpracování těchto osobních údajů do 24 hodin od odvolání souhlasu zákazníkem. Osobní údaje, pro jejichž zpracování byl souhlas odvolán, Dodavatel ve stejné lhůtě vymaže.
 6. V případě odvolání souhlasu s osobními údaji, které jsou nezbytné pro poskytování služby dodavatele, bude zákazník informován, že odvolání souhlasu brání dalšímu poskytování služby. Zákazník se pak bude moci rozhodnout, zda souhlas znovu udělí, nebo službu Dodavatele ukončí. Ukončení služby Dodavatele z důvodu odvolání souhlasu není porušením povinností Dodavatele.

III. Účel a doba zpracování údajů

 1. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely poskytování služeb dodavatele, jak je definováno v článku I. odst. 1., zejména pro následující účely poskytovaných služeb:
  - poskytování marketingových služeb, konzultací, komunikace mezi Dodavatelem a Zákazníkem, uzavření smluvního vztahu o poskytování služeb, jeho změna a ukončení, plnění požadavků Zákazníka na obsah a funkčnost webových stránek, online prezentací, internetových obchodů, plnění požadavků Zákazníka na správu PPC reklamy, správu sociálních sítí, online katalogů firem a jejich rozsah, plnění povinnosti platit za služby Dodavatele a další účely nezbytné pro plnohodnotné využívání služeb Dodavatele.
 2. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka pouze pro účely uvedené v odstavci 1. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pro jiné účely, pouze pokud je to slučitelné s účely uvedenými v odstavci 1.
 3. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka pro výše uvedené účely ode dne jejich poskytnutí zákazníkem až do 3 let ode dne ukončení smluvního vztahu se zákazníkem jeho splněním nebo jiným zákonem stanoveným způsobem. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje, u nichž zákon stanoví delší lhůty (např. osobní údaje na daňových dokladech apod.), po tyto zákonem stanovené lhůty. Po uplynutí těchto lhůt zpracování budou osobní údaje zákazníka vymazány.

IV. Další ujednání

 1. Zákazník je oprávněn kdykoli aktualizovat, opravit nebo změnit své osobní údaje poskytnuté dodavateli. Zákazník je povinen oznámit Dodavateli neaktuálnost, nepřesnost, neúplnost nebo nesprávnost osobních údajů zpracovávaných Dodavatelem, pokud to může mít vliv na poskytování služeb Dodavatele.
 2. Pokud dodavatel sám zjistí, že osobní údaje zákazníka jsou neaktuální, nepřesné, neúplné nebo nesprávné, vyzve zákazníka, aby v přiměřené lhůtě zjednal nápravu. Pokud poskytnutí neaktuálních, nepřesných, neúplných nebo nesprávných údajů brání Dodavateli v poskytování služeb, může Dodavatel pozastavit poskytování služeb až do sjednání nápravy. Po tuto dobu není Dodavatel v prodlení. Pokud nebude zjednána náprava u údajů, jejichž neaktuálnost, nepřesnost, neúplnost nebo nesprávnost brání poskytování služeb Dodavatele ani ve lhůtě 3 měsíců, je Dodavatel oprávněn od smlouvy se Zákazníkem odstoupit.
 3. Zákazník tímto dále prohlašuje a zaručuje, že pokud poskytuje osobní údaje třetích osob v souvislosti s poskytováním služeb dodavatele, že všechny tyto osoby identifikované zákazníkem souhlasily s poskytnutím těchto osobních údajů dodavatelem pro účely zpracování dodavatelem a na dobu definovanou v tomto souhlasu. Pokud Zákazník tuto povinnost nesplní, nebo pokud tyto osoby odvolá svůj souhlas se zpracováním jejich osobních údajů Dodavatelem, nebo pokud Dodavatel jinak zjistí, že nejsou dány důvody pro zpracování ve smyslu čl. 6 Nařízení, bude Dodavatel postupovat obdobně jako v článku II. odst. 5 a 6.
 4. Každý zákazník, jakož i jakákoli jiná osoba, jejíž osobní údaje dodavatel zpracovává, má právo získat od dodavatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím v rozsahu stanoveném právními předpisy.
 5. Každý zákazník, stejně jako jakákoli jiná osoba, jejíž osobní údaje dodavatel zpracovává, má právo požadovat omezení zpracování údajů, které jsou nepřesné, zpracovávané protiprávně, údaje, které jsou pro další zpracování nepotřebné, nebo údaje, proti jejichž zpracování vznesl námitku.
 6. Každý zákazník, stejně jako jakákoli jiná osoba, jejíž osobní údaje dodavatel zpracovává, má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, nebo podat stížnost u dozorového úřadu. Dodavatel takové osobní údaje dále nezpracovává, pokud se nejedná o osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb Dodavatele. Pokud však zákazník vznese námitku nebo stížnost na osobní údaje zpracovávané dodavatelem a nezbytné pro poskytování služby, postupuje dodavatel obdobně jako v případě odvolání souhlasu se zpracováním ve smyslu článku II odst. 6 Souhlasu.
 7. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje zákazníka budou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům dodavatele, pokud je to nezbytné pro plnění jejich pracovních povinností, dále smluvním zpracovatelům osobních údajů, se kterými má dodavatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, a dalším osobám v souladu se zákonem. Zákazník prohlašuje, že se s tímto souhlasem seznámil, porozuměl mu a uděluje tímto Dodavateli souhlas pro celý rozsah zpracování údajů a pro všechny výše uvedené účely a rozsahy zpracování osobních údajů Zákazníka, a to na dobu stanovenou Dodavatelem.